136) MUSTAFA GİZLİ
: Antalya Sebze Meyve Hali No:136 ANTALYA
: +90 242 338 02 40
: +90 532 232 47 44
: …@…
: ??
??