115) KÖK TARIM
: Antalya Sebze Meyve Hali No:115 ANTALYA
: +90 242 338 01 04
: +90 533 310 11 31
: …@…
: ??
??