014) RAHVA TARIM GIDA
: Antalya Sebze Meyve Hali No:14 ANTALYA
: +90 242 339 64 38
: …@…
: ??
??