013) RAHVA TARIM GIDA
: Antalya Sebze Meyve Hali No:13 ANTALYA
: +90 242 338 01 59
: …@…
: ??
??