002) RASİM ŞAHİN
: Antalya Sebze Meyve Hali No:2 ANTALYA
: +90 242 338 27 54
: +90 532 615 50 29 (Rasim ŞAHİN)
: …@…
: ??
??